PROJE

Eğitim 4.0 İçin Yalın Uygulamalar Projesi

Günümüzde eğitim ortamları değişmektedir. Fiziki mekanların yanı sıra dijital ortamlar artık bir tercih değil bir zorunluluk olmuş, eğitim için ana platformlar haline gelmiştir. Eğitim teknolojileri öğretmenlerin işbirliği, paylaşım, birlikte üretim ve iletişim imkânlarını fazlasıyla sunmaktadır. Bu bağlamda Eğitim 4.0, eğitim ve eğitim teknolojileri alanında dünyada meydana gelen değişiklikleri takip etmek, eğitim sistemlerine uyarlanmasını, geliştirilmesini ve uygulamasını sağlamak, eğitimde dijital dönüşüm için bilgi iletişim teknolojilerini yoğun ve etkin bir şekilde kullanmayı ifade eden bir dönem olarak nitelenebilir. Öğretmenlerin ders içeriklerini dijitalleştirmeye ve bunu yaparken bir işbirliği içerisinde çalışmaya ihtiyaçları vardır. Bu, öğretmenlerin profesyonel gelişimini destekleme, öğrenme ve öğretim ortamlarının geliştirilmesi ve öğrenci başarısı üzerindeki etkisi ile gözetilerek kazanım bazlı ders planının hazırlanması ve derslerde uygulanması ile sağlanabilir.

Bu çalışmada ders içeriklerinin dijitalleştirilmesine yönelik bir öğretmen işbirliği uygulaması tanımlanmıştır. Uygulamada Türkiye’nin Akdeniz Bölgesinde bir ilin Tarih Öğretmenleri’nin orta öğretim tarih dersinin içeriğini, ders materyallerini değerlendirmelerini bir öğrenme yönetim sistemi aracılığıyla sunmalarının sağlanması amaçlanmıştır. Ders içerikleri ve ders materyalleri, oluşturulan etkinlikler, ölçme değerlendirme süreçleri her bir ders için ayrı ayrı bir öğrenme yönetim sistemi üzerinden e-öğrenme aracına dönüştürülebilir.

Ders planları, ders içerikleri ve ders materyallerini hazır bulan öğretmen kendini bunların derse uygulanmasına verecek, zamanı etkin ve verimli kullanacak, öğrenciyle ilgilenecek daha fazla zaman bulacak, bir değer olarak insana odaklanacaktır.

“Eğitim 4.0 İçin Yalın Uygulamalar Projesi” Tarih Zümre Çalışması Faaliyet Raporu

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 04/09/2018 Tarih ve 15391708 Sayılı Valilik onayı ile 6-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi’nde seçilmiş ortaöğretim kurumlarında görev yapan 27 Tarih Öğretmeni ile bir rehber öğretmen, bir proje konusunda uzman ingilizce öğretmeni ve iki de bilişim teknolojileri öğretmeninin katılımıyla “Eğitim 4.0 İçin Yalın Uygulamalar Projesi” Tarih Zümresi Mesleki çalışma gerçekleştirilmiştir.

Mesleki çalışma İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Duran DOĞAN yönetiminde, Kahramanmaraş Ortaöğretim Tarih İl Zümre başkanı, aynı zamanda BİLSEK Gençlik Kulübü Derneği temsilcisi Mehmet KÖŞK koordinatörlüğünde önceden belirlenen program dahilinde yürütülmüştür..

MESLEKİ ÇALIŞMALAR SONUNDA
 1. Mesleki çalışma henüz başlamadan “Tarih İmecesi” adlı bir whatsapp grubu kurulmuş çalışmaya katılan öğretmenlerle anlık iletişim zemini oluşturulmuş, öğretim yılı başında rutin olarak yapılan yıllık planlar, zümre çalışmaları vb. paylaşımlara başlanmıştır. Halen grupla aktif olarak iletişim bu kanal aracılığıyla sürdürülmekte olup, bundan sonra da bu paylaşımlara devam edilecektir. 
 2. Programın ilk gününde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Duran DOĞAN ve koordinatör Mehmet KÖŞK tarafından mesleki çalışmaların düzenlenme gerekçesi ortaya konmuş, dünyada eğitimde teknoloji kullanımı ve akıllı öğrenme sistemleri hakkında paylaşımlar yapılmıştır. 
 3. Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında bütün öğretim programlarının yenilenmiş olması zümre öğretmenleri arasında işbirliği, üretim ve paylaşım ihtiyacının artmasına yol açmıştır. Bu amaçla çalışmalara katılan tarih öğretmenleri arasında üretim, dayanışma ve paylaşımın sürekliliğini sağlamak amacıyla dijital zeminlerde “Tarih İmecesi” uygulama takımı oluşturularak birlikte çalışma kararı almışlardır. 
 4. Eğitim 4.0 ‘ın planlandığı bu dönemde dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğu kabul edilmiş ve tarih zümresi olarak ortak üretim ve paylaşım zemini olarak ders modülleri geliştirilmesine karar verilmiştir. TARİH DERSLERİ ana çatısı altında oluşturulan TARİH-9, TARİH-10, TARİH-11, ve T.C. İNKILAP TARİHİ-12 ders modülleri geliştirilerek kullanılmaya başlanmıştır 
 5. Mesleki çalışmaların zümreler bazında yürütülmesinin önemi vurgulanmış ve zümre odaklı birlikte çalışma zemini olarak TARİH ZÜMRESİ modülü oluşturularak, sürekli iletişim ve paylaşım halinde olma yoluna gidilmiştir. 
 6. Zümre toplantılarının gündem başlıkları, yapısı, ele alınması gereken konular ve örnek tutanak öğretmenlerin değerlendirmesine açılmış, google sites üzerinden herkesin katılımıyla zümre toplantılarının il formatı ve yıllık planda yer alması gereken ortak konular tespit edilmiştir. 
 7. Ders kitabını takip etme yerine kazanımlara ve dolayısıyla ders öğretim programlarına odaklanmaya ve çalışmaların bu doğrultuda sürdürülmesine bunun için de TARİH ÖĞRETİM PROGRAMLARI modülü oluşturularak öğretim programlarını sürekli ulaşılabilecek bir yerde tutmaya çalışıldı. 
 8. Öğretmenliğin alan bilgisi yanında eğitim bilimlerini de içeren boyutuyla bilimsel olarak kullanmak, bilgileri taze tutmak, çalışmalarda hemen kullanabilmek amacıyla EĞİTİM BİLİMLERİ modülü oluşturuldu. KSÜ Eğitim Fakültesi akademisyenlerinin de rehberliğinde geliştirilecek bu modülle pedagojik bilgilerin sürekli güncellemesi ve bütün eğitim-öğretim tasarımlarına yansıması bekleniyor.   
 9. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Güner BERKANT tarafından “Yansıtıcı Düşünme” ve Yansıtıcı Düşünme Odaklı Ders Planı Hazırlama ve Uygulama” konularında bilgilendirmeler yapılmış, oluşturulan ders modülleri ve bu modüller içinde yer alan öğretim materyalleri ile kazanım odaklı ders planları üzerinde uygulama örnekleri ortaya konmuştur. Tarih İmece grubu olarak ortaöğretim tarih programları içerisinde yer alan kazanımlarla ilgili Doç. Dr. Hasan Güner Berkant’ın rehberliğinde her kazanım için bir “Kazanım Odaklı Ders Planı” çıkarılması üzerinde çalışılmıştır. 
 10. Tarih zümre öğretmenleri zaman ve emeğin kıymetinin fakında olup, lüzumsuz tekrarlardan, verimsiz, ısrafa kaçan kaynak savurganlığından kurtulma, eğitimde yalın üretim felsefesini uygulamak için EĞİTİMDE YALIN modülü geliştirildi. Bu modülle yalın üretim felsefesini, üretim ve tekniklerini eğitim öğretim çalışmalarına uyarlayarak israflardan arınmış süreçlerle insan odaklı değere, faydaya yoğunlaşmak bu konuda uygulanabilir bir sistem çalışması başlatılması, oluşturacak bu sistemin bütün süreçlere hakim olması için programda yalın düşünce felsefesinin eğitimde kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmış, daha az ama daha verimli çalışarak daha etkili olmanın yolları aranmıştır. 
 11. Endüstri 4.0 konuşuldu, birbirleri ile iletişim kuran, birbirinden öğrenen yapay zekaların tartışıldığı bir çağda, çalışmalarımızı da Eğitim 4.0 odaklı yapmak durumundayız. Dijitallleşmenin artık bir tercih olmadığını, kesinlikle bir zorunluluk haline geldiğinden hareketle bütün modülleri, iletişim, üretim ve paylaşım araçlarını dijital sitemler üzerinden üretmek için EĞİTİMDE TEKNOLOJİ kullanımı ve EĞİTİM 4.0 modülleri geliştirildi. Bu modüllerle zümre öğretmenlerinin eğitim teknolojileri hakkında gelişmelerden haberdar olması ve Eğitim 4.0 la ilgili anlayışın yerleşmesi ve uygulamaların dünya ile birlikte tartışılmasını umuyoruz 
 12. Eğitimde teknoloji kullanımı ve eğitim 4.0 çalışmalarında esas rol oynaması gerekenlerin Bilgi Teknolojileri Rehber öğretmenleri olduğu, bu öğretmenlerimizin de okullarda çok aktif ve yerinde değerlendirilemediği tespitinden hareketle , BT Rehber öğretmenlerin rollerinin yeniden tasarlanması üzerinde kanaat oluşmuştur. Okullarda kurulacak Bilgi İletişim Teknolojileri Kulübü ile hem öğrenciler çok ilgilendikleri ve severek yapacakları bir işte rol üstlenmiş olurulacaklar hem de BT rehber öğretmenlerine Eğitim 4.0 için farklı roller tasarlanabilecektir. 
 13. Öğretmenlerin, hizmet içi eğitim ihtiyacını karşılama, sürekli öğrenme ve eğitim tasarımları geliştirmek üzere Eğitim Tasarımları Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezleri (ETAGUM) kurulması şiddetle önerilmiştir. Her il için çok büyük hareketlenmelere ve yeni anlayışların yeşermesine, öğretmenler için yaparak yaşayarak öğrenmelerin gerçekleşmesine yol açacak bu merkezlerde rolleri yeniden tanımlanacak BT rehber öğretmenleri görevlendirilebilir. Oluşturulacak bu merkezde Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri ile akademik işbirliği yolları aranabilir.
 14. “Eğitim 4.0 İçin Yalın Uygulamalar” projesi kapsamında Tarih öğretmenleri ölçeğinde tasarlanan bu çalışmalar, oluşturulan bu modüller Milli Eğitimin değişik kademe ve branşlarında uygulanabilir, Ulusal anlamda yaygınlaştırılabilir. 
 15. Eğitim 4.0 için yoğun teknoloji kullanımı, işbirliği, iletişim, üretim ve paylaşım ortamlarının tamamen dijitalleşmesinin sağladığı ve yalın üretim felsefesi uygulamaları ile kazanılacak zamanın ve ortaya konan tasarrufların öğretmenleri esas işi olan insan yetiştirme ve değere odaklanmasına yol açacaktır. 
17.09.2018
Mehmet Köşk (Tarih İl Zümre Başkanı)
Duran Doğan (İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder